počkejte prosím, zpracovávám data

Zásady ochrany osobních údajů

Uděluji souhlas RG RYCON z.s., se sídlem Kollárova 1714/1, 500 02  Hradec Králové, IČ: 03486486, zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 9892, (dále jen RG RYCON) se zpracováním osobních údajů v rozsahu registračního formuláře a se sběrem a zpracováním informací vztahujících se k mému nákupnímu chování. Na základě tohoto souhlasu je RG RYCON oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem realizace marketingových aktivit, vytváření průzkumů a obchodních statistik ohledně nákupního chování, zasílání obchodních sdělení a pozvánek na akce pořádané společností RG RYCON (včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky) a poskytování odborných a marketingových informací, a to všechno veškerými prostředky komunikace (zejména e-mailem, telefonicky, SMS zprávami). Dále uděluji souhlas s tím, že RG RYCON může osobní údaje zpracovávat za použití výhradně automatizovaných postupů, které pro mě mohou mít právní účinky nebo se mne mohou obdobným způsobem významně dotýkat (automatizované rozhodování). To znamená, že při použití uvedených postupů mohou být osobní údaje automaticky zpracovávány takovým způsobem, aby byly zákazníkům poskytovány výhody a nabídky odpovídající jejich preferencím a/nebo zájmům dle zjištěného nákupního chování. V důsledku automatizovaného rozhodování mohou jednotliví zákazníci obdržet odlišné výhody a nabídky, případně některé poskytované nabídky a/nebo výhody mohou být dostupné pouze vybraným zákazníkům. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou, nejdéle však do doby jeho odvolání, což mohu učinit kdykoliv. Udělením tohoto souhlasu současně potvrzuji, že jsem se seznámil/seznámila s Informacemi o ochraně osobních údajů a se všemi právy, které mi v souvislosti se zpracováním osobních údajů RG RYCON náleží.

Informace o ochraně osobních údajů

RG RYCON z.s. je právnická osoba, která se zaměřuje na podporu celoživotního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve spolupráci s regionálními partnery, podnikatelskými a dalšími organizacemi, podporu vzdělávání personálu ve zdravotnických a léčebných zařízeních, podporu sociální inkluze a sociálního podnikání, včetně vzdělávacích aktivit, výzkumné a vývojové aktivity v oblasti přírodních, technických a společenských věd, podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže včetně jejich zájmového a neformálního vzdělávání, podporu nadaných dětí a mládeže. RG RYCON z.s. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). RG RYCON z.s. je správcem osobních údajů.

Kontaktní adresa správce a pověřené osoby pro ochranu osobních údajů:
RG RYCON z.s., Kollárova 1714/1, 500 02 Hradec Králové, IČ 03486486, datová schránka: k5w8h4u, pověřená osoba PhDr. Yvonna Ronzová, ronzova@rycon.cz, tel.: +420 775 214 223.
 

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě právní povinnosti, v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje. V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
 
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.
 
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 
Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřené osoby pro ochranu osobních údajů.
 
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 
Informaci o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí pořádaných RG RYCON z.s. (např. dny otevřených dveří, vernisáže, konference, vzdělávací, kulturní, sportovní nebo benefiční akce), je nutné zveřejnit vždy před zahájením akce na pozvánce a fyzicky vyvěsit před vstupem do prostor, kde se akce pořádá, ve znění:
 
V rámci akcí pořádaných RG RYCON z.s. budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. RG RYCON z.s. nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

předchozí
Not loaded
následující

Provozovatelem webu je společnost RG RYCON z.s., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Odmítnout všechny
Přijmout všechny